• Angelique den Brok headshot

    Angelique den Brok

  • Location

    Groningen,

    Telephone

    +31611448674

Angelique den Brok

Mijn naam is Angelique en ik ben de House of Colour consultant voor Groningen, Peize en Roden. Mijn studio bevindt zich in Peize, vlak onder de stad Groningen.

My name is Angelique and I am the House of Colour consultant for Groningen, Peize, and Roden. My studio is located in Peize, near Groningen. My services are available in English and Dutch.FOR ENGLISH SCROLL DOWN

===========

Heb je een kast vol kleren, maar weinig of niks waar jij je echt goed in voelt? Ben je het plezier in kleding en make-up kwijtgeraakt? Misschien houd je wel van kleur, maar vind je het lastig om te kiezen? Ik help je graag!

Mijn verhaal:

Ik houd enorm van kleur en ik droeg ook vaak opvallende kleuren, maar meestal combineerde ik ze met zwart. Naarmate ik ouder werd, en de overgang zich aandiende, zag ik steeds vaker dat de kleuren waar ik zo gek op was niet van mij hielden. Sommige kleuren deden me er vermoeid en hard uitzien. Ik probeerde dat te compenseren met make-up, maar het resultaat zag er onnatuurlijk uit, omdat de kleuren niet klopten; het leek wel alsof ik de lippenstift van iemand anders had geleend.

Mijn kleurenanalyse bij Maud Janssen in Den Haag was een bijzondere ervaring en toen ik mezelf in de spiegel zag met mijn beste kleuren, voelde dat echt als ‘thuiskomen’. Een stijladvies was de kers op de taart.

Ik ben niet slank, nooit geweest, en mijn gewicht is ook niet constant. Tijdens mijn stijlconsult heb ik ontdekt dat een schommeling in gewicht weinig invloed heeft op je persoonlijke stijl.

Je botstructuur verandert namelijk niet als je aankomt of afvalt, ook je proporties veranderen niet en je beste kleuren worden ook niet beïnvloed door je gewicht. En misschien wel het allerbelangrijkste: je persoonlijkheid verandert niet als je aankomt of afvalt.

Ik help je graag met kleur en stijl. Weten wat je beste kleuren zijn, geeft duidelijkheid en zelfvertrouwen. Winkelen wordt gemakkelijker, want je loopt de kleren die niet voor jou zijn gewoon voorbij. En je stopt met geld uitgeven aan make-up die niet bij je past en die waarschijnlijk achter in de la belandt.

Ik nodig je uit in mijn studio!

DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN:

Kleurenanalyse, 1 persoon: €240, met 2 personen: €195 p.p.

Tijdsduur 2½ -3 uur, met 2 personen 5 uur.

Ontdek welk seizoenspalet past bij jouw natuurlijke huidskleur. Ik laat je jouw beste make-upkleuren zien binnen je seizoen. Make-up die jou prachtig staat en die perfect past bij je beste kleuren voor kleding en accessores. Je gaat naar huis met een kleurenwaaier met 36 stofstalen en een boekje vol informatie over je seizoen en met een persoonlijke beoordeling van alle 36 individuele kleuren binnen je seizoen.

Deze service is beschikbaar voor alle genders. Je leert ook wat jouw beste alternatieven zijn voor zwart. Make-up is altijd optioneel.

Koffie, thee en wat lekkers is inbegrepen. Met 2 personen is een lichte lunch ook inbegrepen. Alle make-up kan aangeschaft worden in de studio.

Kleurenanalyse voor een kind: (7-13 jaar): €100.

Tijdsduur 1-1½ uur.

Ontdek welk seizoenspalet past bij jouw natuurlijke huidskleur. Een kleurenwaaier is niet inbegrepen, maar is naar wens te koop in de studio. Op verzoek van ouder en kind is een lichte make-up mogelijk.

Stijlanalyse, 1 persoon: € 395, met 2 personen: € 300 p.p.

Tijdsduur: een hele dag.

In deze sessie ontdek je welke stijl het beste past bij je lichaamsbouw, je persoonlijkheid en jouw leven.

Ik geloof niet in moderegels en standaardadviezen. Je voelt je namelijk alleen echt goed in je kleding als die helemaal bij je past. Ik leer je de taal van kleding en hoe je voor elke gelegenheid kunt laten zien wie je bent.

Tijdens een stijlanalyse leer je jouw beste modellen, lengtes, halslijnen, stoffen en accessoires kennen.

Persoonlijke presentatie, 1 persoon: € 750.

Tijdsduur: een hele dag + een online intake.

Ontdek je persoonlijke stijl en jouw beste kleuren en leer deze effectief in te zetten. Kleed je goed voor elke gelegenheid en laat zien wie je bent. Ik leer je de taal van kleding en hoe je kleding en accessoires kunt inzetten voor het geven van presentaties en voor onderhandelingen en sollicitatiegesprekken. Ook online communicatie komt uitgebreid aan bod – stijl voor boven het toetsenbord.

Sommige werkgevers bieden een persoonlijk ontwikkelbudget aan – wellicht is deze training iets voor jou?

Speciale opmerking voor LHBTIQ+

In een aantal van onze producten worden binaire termen gebruikt, maar kleur en stijl zijn voor iedereen.

Neem gerust contact met me op - ik wil graag een bondgenoot zijn en bespreken of mijn diensten bij je passen.

MAAK EEN AFSPRAAK

Je kunt een kleuren- of stijlanalyse boeken van maandag tot en met vrijdag. Neem contact met me op via e-mail, telefoon of WhatsApp voor een kleurenanalyse in mijn gezellige studio (met airconditioning)!

Dieetwensen en allergieën:

Ik kan aan de meeste dieetwensen voldoen, maar geef het alsjeblieft aan als je een afspraak maakt.

===========

ENGLISH

Would you like to discover your best colours that perfectly harmonize with your natural beauty?

Maybe you love colour, but you are not confident choosing the best ones for you. Have you worn only black for too long? Perhaps you feel it’s time for a change, but you don’t know where to begin. I’d love to help you discover your best colours for clothes and makeup!

My story:

I’ve always loved colour and I did wear quite a bit of it, but I often combined it with black. As I got older, and menopause hit me, I could see that some of the colours I loved, didn’t love me back. In fact, many of them actually made me look tired and harsh. I tried wearing more makeup, but it didn’t help. You see, my makeup colours were not correct either and the result was that it looked unnatural and separate from me, as if I had borrowed someone else’s lipstick.

My colour analysis by Maud Janssen in The Hague was a special experience and when I looked at myself in the mirror, draped in my best colours, it really felt like ‘homecoming’. The style session was the cherry on top of the cake.

I'm not slim, never have been, and my weight isn't consistent either. During my style consultation I discovered that a fluctuation in weight has little influence on your personal style.

Your bone structure does not change when you gain or lose weight, your proportions do not change and your best colors are not affected by your weight. And perhaps most importantly: your personality does not change when you gain or lose weight.

I am happy to help you with color and style. Knowing what your best colors are provides clarity and confidence. Shopping becomes easier, because you simply pass by the clothes that are not for you. And you stop spending money on makeup that doesn't suit you and that will probably end up in the back of the drawer.

I am very pleased to invite you into my studio!

MY SERVICES:

Colour Analysis, 1 person: €240, for 2 people: €195 p.p.

Duration 2½ -3 hours, with 2 people, 5 hours

Discover which seasonal palette suits your natural skin tone and features best. I will show you the best makeup colours for your season. Makeup that enhances and perfectly compliments you and your best colours. You will go home with a colour fan that has 36 fabric swatches and a booklet filled with information about your season and a personal rating of all 36 colours in your season.

This service is available for all genders. Make-up is optional.

Coffee, tea, and light refreshments included. With 2 people, light lunch included. All makeup is available for purchase.

Colour Analysis for a child (7-13 yrs): €100.

Duration 1-1½ hours.

Discover which seasonal palette suits your natural skin tone and features best.

Colour fan is not included, but is available for purchase. Light makeup available upon request by parent and child.

Style analysis, 1 person: € 395, with 2 people: € 300 p.p.

Duration: one day.

In this session you will discover which style best suits your physique, your personality and your lifestyle.

I don't believe in fashion rules and standard advice. You will only really feel good in your clothes if they’ll suit you completely. I’ll teach you the language of clothes and how to dress for who you are, for every occasion.

During a style analysis you’ll get to know the best shapes, lengths, necklines, fabrics and accessories for you.

Personal presentation, 1 person: €750.

Duration: a whole day + an online intake.

Discover your personal style and your best colors and learn to use them effectively. Dress well for every occasion and show everyone who you are. I will teach you the language of clothing and how to use clothing and accessories for giving presentations and for negotiations and job interviews. Online communication will also be extensively discussed – style for above the keyboard.

Some employers offer a personal development budget – perhaps this training is something for you?

Special mention for LGBTQ+

I recognize some of our products use binary terms, but colour and style are for everyone. Please don’t hesitate to contact me - I would love to be an ally and find out together if my services are a good fit for you.

BOOK YOUR APPOINTMENT

Colour and Style Analysis Consultations can be booked from Monday to Friday.

Contact me through email, phone or WhatApp for a Colour Analysis Consultation in my comfortable, air-conditioned studio!

A word about refreshments:

I can meet most dietary restrictions, but please do mention them upon booking.


What clients are saying